Keresés eredménye

Típusa:
címke
Keresési paraméterek:
Béta-blokkoló

<< < 1 > >>
19 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 19 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!

Béta-blokkolók a mindennapi gyakorlatban

A bétareceptor-blokkoló szerek (BB) a kardiovaszkuláris betegségek kezelésében kiemelkedő jelentőségre tettek szert. Ezeknek a szereknek a megjelenése a klinikai gyakorlatban „forradalmasította” az iszkémiás szívbetegség, a szívelégtelenség és a hipertónia kezelését és nélkülözhetetlenek a szívritmuszavarok terápiájában is. A béta-blokkolók alkalmazása a primer és szekunder prevencióban bizonyítottan ...

Minden béta-blokkoló egyforma?

A ß-blokkolók a legtöbbet használt gyógyszerek közé tartoznak a kardiovaszkuláris farmakoterápiában. A 90-es évek közepén a ß-blokkolók elsőként választandó vérnyomáscsökkentők voltak az esszenciális hipertónia kezelésében. Később – az újabb szerek megjelenésével – bővült az első vonalbeli kezelésként alkalmazható gyógyszerek sora. Az elmúlt évek nagy hipertóniavizsgálatai, amelyek a konvencionális ...

Erektilis diszfunkció frissen diagnosztizált kardiovaszkuláris betegeknél

Az erektilis diszfunkció az egyik legérzékenyebb kérdéskör a hipertóniás és kardiovaszkuláris betegségben szenvedő férfiak körében. Félreértések sokasága, tudáshiány tapasztalható egyaránt a betegek és az orvosok részéről is. Dr. Toldy-Schedel Emil cikkében bemutatott, atenolollal végzett placebokontrollos, kettős vak vizsgálat segíthet megtalálni a problémakör valós helyét ezen középkorú férfi betegek ...

A KOBALT-vizsgálat: 20/9 Hgmm vérnyomáscsökkenés carvedilol alapú terápiával

A korszerű carvedilol alapú béta-blokkoló terápiával és a megfelelő gondozó tevékenységgel 6 hónap alatt szignifikáns mértékben sikerült csökkenteni a vérnyomást és javítani a szénhidrát-, valamint a lipidanyagcsere paramétereit is a KOBALT-vizsgálatban....

Miért éppen az indapamid?

A hipertónia kezelésében a vízhajtók hosszú évtizedek óta megkérdőjelezhetetlenül a terápia részét képezik. A vízhajtók említésekor azonban sok esetben a hyd­ro­chlo­rothiazidra asszociálnak, pedig a vízhajtók terápiás csoportban ma már sokkal korszerűbb szerek is forgalomban vannak, mint például az indapamid. Miért célszerű különbséget tenni vízhajtó és vízhajtó között, illetve olyan fix kombinációt ...

A béta-blokkoló kezelés különböző nézőpontjai

A Debreceni Hipertónia Napok szakmai programját áttekintve sokunknak megakadt a szeme „Mikor adok béta-blokkolót a hipertóniás betegnek?” címet látva, hiszen egymást követő két előadás is ezt a címet viselte. Ugyanarról a témáról egy hi­per­tonológus, Farsang Csaba, majd pedig egy kardiológus, Édes István professzorok mondták el véleményüket. Egy dologban azonban teljes volt a nézetazonosság: az elérendő cél...

Miért szükséges váltanunk hosszú hatású béta-blokkolóra?

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TAJ alapú betegadatai szerint Magyarországon kb. 100 ezer beteg szed rövid hatású béta-blokkolót. Gödölle Zoltán kardiológus-belgyógyász főorvost a saját tapasztalatairól és arról kérdeztük, hogy hol van helye továbbra is a rövid hatású béta-blokkoló terápiának, illetve hol szükséges gyógyszerváltásra gondolnunk?
 ...

„Korszerű Béta-blokkoló alkalmazása a hipertónia terápiájában” A KOBALT-vizsgálat végeredményei

A béta-blokkoló kezelés, amelyet Sir James Black később orvosi No­bel-díjjal elismert munkássága nyomán 1964 óta van módunk alkalmazni, az egyik legszélesebb indikációs körrel bíró, összetett hatású gyógyszeres intervenció. Talán egy gyógyszercsoporton belül sem voltak akkora viták, akkora változások az indikációs, illetve kontrain­diká­ciós kör vonatkozásában, mint ebben. Ez egy többgenerációs, heterogén...

Béta-blokkolók a családorvosi gyakorlatban

Napi betegellátási feladataink között a legnagyobb veszélyt jelentő népbetegségnek a hipertóniát tartjuk. Kiemelt fontosságát az adja, hogy a kardiovaszkuláris megbetegedések egyik leggyakoribb rizikófaktora. Az iszkémiás szívbetegség hátterében 58%-ban, a stroke hátterében 72%-ban hipertónia igazolható. A hipertónia megfelelő kezelésével a kardiovaszkuláris mortalitás 21%-kal csökkenthető, a gyorsabb ...

Béta-blokkolók alkalmazása hipertóniában: a kép árnyaltabb, mint gondoltuk (avagy egy elfogulatlan, de „más” vélemény)

A béta-blokkolók hipertóniában történő alkalmazásának előnyei az utóbbi években megkérdőjeleződtek néhány nagy, randomizált vizsgálat (LIFE, ASCOT) publikációját követően. Ezen klinikai vizsgálatok alapján feltételezték, hogy a hipertónia kezelésében a béta-blokkolók kevésbé hatékonyak a stroke prevenciójában. Ugyanakkor a miokardiális infarktus és a mortalitás szempontjából nem találtak különbséget ...

Kardiovaszkuláris farmakoterápia – Jelen és jövő

Vitathatatlan, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések világszerte komoly népegészségügyi problémát jelentenek, hiszen minden harmadik (a WHO felmérése szerint 2005-ben összesen mintegy 17,5 millió) haláleset kardiovaszkuláris eredetű betegség miatt következik be. Kiemelkedő jelentősége van ezért a gyógyszeres kezelésnek, ahol központi szerepet kapnak a béta-blokkolók, amelyek hatékonyságát számos indikációs ...

Béta-blokkolók alkalmazása hipertóniában: a kép árnyaltabb, mint gondoltuk (avagy egy elfogulatlan, de „más” vélemény)

A béta-blokkolók hipertóniában történő alkalmazásának előnyei az utóbbi években megkérdőjeleződtek néhány nagy, randomizált vizsgálat (LIFE, ASCOT) publikációját követően. Ezen klinikai vizsgálatok alapján feltételezték, hogy a hipertónia kezelésében a béta-blokkolók kevésbé hatékonyak a stroke prevenciójában. Ugyanakkor a mio­kar­diális infarktus és a mortalitás szempontjából nem találtak ...

Béta-blokkolók az új vizsgálatok tükrében

A bé­ta-blok­ko­lók al­kal­ma­zá­sá­nak a na­pi gya­kor­la­ta és a kli­ni­kai vizs­gá­la­tok ál­tal bi­zo­nyí­tott evi­den­ci­ák kö­zött ma még min­dig nagy sza­ka­dék van. A bé­ta-blok­ko­lók je­len­tő­sé­ge szív­elég­te­len­ség­ben meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len, míg a hi­per­tó­nia ke­ze­lé­sé­ben ját­szott sze­re­pük át­ér­té­ke­lés­re ke­rült. A ...

Az optimális béta-blokkoló dózis meghatározása

A bé­ta-blok­ko­lók do­zí­ro­zá­sá­val, hasz­ná­la­tá­val, családorvosi pra­xis­ban tör­té­nő sze­re­pé­vel va­ló fog­lal­ko­zás­nak há­rom kér­dés­kör ad­hat nap­ja­ink­ban ak­tu­a­li­tást. Ezek: az el­múlt két év­ben a bé­ta-blok­ko­lók és cso­port­ja­ik hi­per­tó­nia ke­ze­lés­ben be­töl­tött sze­re­pé­vel kap­cso­lat­ban meg­je­le­nő pro és kont­ra ...

Béta-blokkolók az új vizsgálatok tükrében

A bé­ta-blok­ko­lók al­kal­ma­zá­sá­nak a na­pi gya­kor­la­ta és a kli­ni­kai vizs­gá­la­tok ál­tal bi­zo­nyí­tott evi­den­ci­ák kö­zött ma még min­dig nagy szakadék van. A bé­ta-blok­ko­lók je­len­tő­sé­ge szív­elég­te­len­ség­ben meg­kér­dő­je­lez­he­tet­len, míg a hi­per­tó­nia ke­ze­lé­sé­ben ját­szott sze­re­pük át­ér­té­ke­lés­re ke­rült. A ...

Az atenolol a többi béta-blokkolóhoz viszonyítva – metaanalízis elemzések eredménye tükrében

A bé­ta-re­cep­tor blok­ko­lók szé­les kör­ben al­kal­ma­zott gyógy­szer­cso­port a kardiovaszkuláris farmakoterápiában, al­kal­ma­zá­suk­kal kap­cso­lat­ban szá­mos kli­ni­kai ta­nul­mány metaanalízise szol­gál­ta­tott már hasz­nos in­for­má­ci­ót. William J. Elliott és szer­ző­tár­sai az Ame­ri­kai Hi­per­tó­nia Tár­sa­ság má­ju­si kong­res­­szu­sán , New Orleans-ban, ...

Béta-blokkolók alkalmazása hipertóniában

A bé­ta­re­cep­tor-blok­ko­lók a mai kardiovaszkuláris gyógy­sze­res te­rá­pia egyik alap­gyógy­szer­ét je­len­tik. Több mint 40 éve kez­dő­dött a si­ker­tör­té­ne­tük a klinikumban, és je­len­leg is igen nép­sze­rű gyógy­sze­rek­nek szá­mí­ta­nak, hi­szen a szív- és ér­rend­sze­ri gyógy­sze­rek kö­zül ta­lán a leg­gyak­rab­ban föl­írt sze­rek kö­zé tar­toz­nak. 1964-...

Béta-blokkoló és kalciumcsatorna-blokkoló együttes alkalmazása a hipertónia kezelésében

A kardiovaszkuláris be­teg­sé­gek okoz­ta mor­bi­di­tást és mor­ta­li­tást a vér­nyo­más­csök­ken­tő ke­ze­lés a le­zá­rult nem­zet­kö­zi vizs­gá­la­tok ered­mé­nyei alap­ján egy­ér­tel­műen csök­ken­ti. A bé­ta-blok­ko­lók al­kal­ma­zá­sa hi­per­tó­ni­ás be­te­gek­ben, il­let­ve szá­mos ke­rin­gé­si és ko­szo­rú­ér-meg­be­te­ge­dés­ben alap­ve­tő ...

Béta-blokkolók a napi gyakorlatban

A hi­per­tó­nia és a kró­ni­kus szív­elég­te­len­ség ke­ze­lé­se te­rén a gyógy­sze­rek szé­les vá­lasz­té­ka áll az or­vo­sok ren­del­ke­zé­sé­re. A te­rá­pi­ás vá­lasz­tás azon­ban ke­ve­sebb al­ka­lom­mal esik bé­ta-blok­ko­lók­ra, mint az sok be­teg ese­té­ben in­do­kolt len­ne. Ez de­rül ki az utób­bi évek nagy nem­zet­kö­zi vizs­gá­la­ta­i­ból (EUROHEART, ...


<< < 1 > >>
19 találat 1 oldalon - ebből zárolt tartalom 19 db

A zárolt tartalmakat csak bejelentkezett felhasználók tekinthetik meg!